REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania

umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży w sklepie internetowym

Milli (dalej: „Sklep” lub „Serwis”) oraz prawa i obowiązki stron tych umów.

1.2. Serwis dostępny jest dla wszystkim osób (dalej „Użytkowników”) pod adresem:

https://milli.com.pl.

1.3. Właścicielem Sklepu (dalej zwanym: „Sprzedającym”) jest Łukasz Maliszewski prowadzący

jedoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Tęcza” Łukasz Maliszewski (adres: Zarzyce

Wielkie 153, 34-142 Leńcze), legitymujący się numerem NIP: 5512099435 i numerem REGON:

5322337839.

1.4. Dane kontaktowe Sprzedającego, umożliwiające Użytkownikom skuteczny kontakt to:

1.4.1. adres: Zarzyce Wielkie 153, 34-142 Leńcze,

1.4.2. telefon: (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w

godzinach od 8 do 16),

1.4.3. adres poczty elektronicznej: biuro@milli.com.pl

1.5. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży zawierane są ze

Sprzedającym poprzez Sklep.

1.6. Przedmiotem działalności Sprzedającego jest sprzedaż produktów wskazanych w Serwisie

(zwane dalej: „Produktami”).

1.7. Sprzedający porozumiewa się z Użytkownikami za pośrednictwem strony internetowej

wskazanej w pkt 1.2. powyżej, a także telefonicznie, za pośrednictwem poczty i poczty

elektronicznej.

1.8. Sklep umożliwia:

1.8.1. założenie konta Użytkownika (dalej: „Konto”) i możliwość jego prowadzenia, tj.

wprowadzania zmian i modyfikacji danych oraz dostępu do archiwum zamówień,

1.8.2. pozyskiwanie informacji o Produktach, których kupno możliwe jest poprzez Sklep,

1.8.3. składanie zamówień przez korzystające ze Sklepu osoby (zwane wówczas:

„Kupującymi” lub „Klientami”),

1.8.4. zapisanie się do newslettera (dalej: „Newsletter”) – otrzymywanie e-mailem informacji o

nowościach i promocjach w ofercie Sklepu;

1.8.5. przeglądanie witryny w wersji dopasowanej każdorazowo do wymagań danego

urządzenia, umożliwiającego przeglądanie stron internetowych.

1.9. W Regulaminie pod pojęciem: „Konsumenta” rozumie się, zgodnie z art. 22 1 Kodeksu

cywilnego, Użytkownika, będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności

prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.10. W celu dokonania rejestracji Konta konieczna jest akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie

odpowiedniego pola wyboru, znajdującego się w formularzu rejestracji.

1.11. Samo Korzystanie ze Sklepu nie wymaga ponoszenia przez Użytkownika żadnych opłat.

1.12. Zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać

zawarta jedynie w języku polskim. Nie istnieje minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta

wynikający z tych umów. W przypadku, gdy Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia

(pkt. 5.5. Regulaminu), czas zobowiązania Konsumenta z tytułu umowy sprzedaży trwa aż do

zapłaty ceny Sprzedającemu.

2. Rejestracja Konta i Zamówienia

2.1. Rejestracji Konta i Zamówień (dalej: „Zamówienie”) w Sklepie mogą dokonywać osoby

fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

2.2. Serwis umożliwia rejestrację Konta, polegającą na przesłaniu przez Użytkownika wypełnionego

formularza rejestracji Konta dostępnego w Sklepie.

2.3. Do skutecznej rejestracji Konta wymagane jest również łącznie:

2.3.1. podanie w formularzu danych Użytkownika, przy czym podanie niektórych z nich może

być fakultatywne lub wymagane dopiero w momencie dokonywania zamówienia:

2.3.2. zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe,

oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru.

2.4. Kupujący zobowiązuje się do nieujawniania hasła osobom trzecim.

2.5. Z chwilą założenia Konta zawierana jest pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem umowa o

świadczenie usług drogą elektroniczną.

2.6. Zamówienia w Sklepie można składać za pomocą formularza, po zalogowaniu się do swojego

Konta, po uprzednim zarejestrowaniu się w Sklepie lub bez dokonywania takiej rejestracji;

2.7. Do złożenia Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie innych,

oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru.

Może to nastąpić przy zakładaniu Konta.

2.8. Procedura składania Zamówienia każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez

Użytkownika przycisku: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne z

potwierdzeniem przez Użytkownika, że formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo, a

także że Użytkownik jest świadomy, iż realizacja Zamówienia pociąga za sobą obowiązek

zapłaty, w tym także poniesienia wybranych kosztów dostawy.

2.9. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, w sposób niezgodny z pkt.

2.1-2.8. powyżej, nie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

2.10. Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany w formularzu, niezwłocznie wysłana zostaje

wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenie złożenia zamówienia przez Użytkownika, które

informuje Użytkownika, że jego zamówienie zostało złożone prawidłowo.

2.11. W wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.10. powyżej, Sprzedający dostarczy Kupującemu

będącemu Konsumentem informacje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta z dnia 30

maja 2014 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 134). Informacje będą umieszczone w treści

wiadomości e-mail lub załączniku w formacie *.pdf. Aby odtworzyć ten dokument wymagane

jest posiadanie odpowiedniego programu np. Adobe Acrobat Reader. Informacje te mogą być

dostarczone przez Sprzedającego również w formie papierowej łącznie z dostarczanym

Produktem.

2.12. Umowa zostaje zawarta, gdy Sprzedający poinformuje o przystąpieniu do realizacji

Zamówienia. Takie potwierdzenie będzie przesłane drogą mailową. W przypadku, gdyby Klient

uiścił zapłatę za Produkty przed tym momentem, a realizacja zamówienia była niemożliwa (w

szczególności ze względu na brak Produktu), Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu

uiszczonej kwoty.

2.13. W przypadku braku dostępności Produktów uwzględnionych w zamówieniu Sprzedający

poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia. Jeżeli niemożliwość realizacji

zamówienia dotyczy tylko czasowej niedostępności Produktów, Sprzedający poinformuje Klienta

o potencjalnym terminie zrealizowania złożonego zamówienia poprzez wiadomość e-mail na

adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

2.14. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.

2.15. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Produktu

objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia co do sposobów

dostawy, form płatności lub zamówień hurtowych. Wszelkie takie ograniczenia, będą

każdorazowo przekazane Użytkownikowi przed kliknięciem przez niego w przycisk o którym

mowa w pkt. 2.8. powyżej.

3. Ceny i płatności

3.1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane w Sklepie

ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy. Całkowity koszt zamówienia wraz z

kosztami dostawy zostanie podany Kupującemu przed ostatecznym złożeniem Zamówienia,

poprzez kliknięcie przycisku o którym mowa w pkt. 2.8. powyżej.

3.2. Do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:

3.2.1. przelew na numer rachunku bankowego Sprzedającego wskazany w Serwisie,

3.2.2. płatność online w systemie płatności błyskawicznych wskazane w Serwisie,

3.3. Płatność za zamówiony Produkt powinna być dokonana przez Użytkownika niezwłocznie, nie

później jednak niż w ciągu 3 dni od zawarcia umowy.

3.4. Na życzenie Kupującego, określone poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru,

Sprzedający po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego, dostarczy Kupującemu fakturę

VAT drogą elektroniczną w formacie *pdf, na adres e-mail wskazany przez Kupującego

w formularzu.

4. Dostawa

4.1. Dostawa jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci otrzymania

Produktu na adres znajdujący się poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej Sprzedający poprosi

o kontakt e-mailowy w celu uzgodnienia możliwości i ewentualnych warunków takiej dostawy.

4.2. W przypadku wyboru sposobu zapłaty, wskazanego w pkt. 3.2.1. lub 3.2.2. Regulaminu

realizacja Zamówienia zostanie dokonana nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od chwili

zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.

4.3. Dostawa realizowana jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od

pracy.

4.4. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są za pośrednictwem przewoźnika

(kuriera) wskazanego w Serwisie, którego koszt będzie każdorazowo wskazany podczas

składania Zamówienia.

5. Prawo odstąpienia

5.1. Konsument nabywający Produkt w Sklepie ma możliwość odstąpienia od zawartej ze

Sprzedającym umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu, bez ponoszenia

kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu

poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub

drogą mailową przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim

wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na wskazany w pkt. 1.4.1.

Regulaminu adres. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza,

który stanowi załącznik do Regulaminu, a także jest przesyłany Konsumentowi w potwierdzeniu

zawarcia umowy, o którym mowa w pkt. 2.10. Regulaminu, lub łącznie z przesłanym

Produktem.

5.2. W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia Sprzedający zwróci Konsumentowi wszelkie

dokonane płatności w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z

wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia

oferowany przez Sprzedającego) niezwłocznie, a nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni

od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego

sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób

zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili

otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w

zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Konsument zwróci Produkt w terminie 14

(czternastu) dni od dnia odstąpienia. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

5.5. Prawo odstąpienia, o którym mowa w pkt. 5.1. powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w

związku z brzmieniem art. 38. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

w odniesieniu do umów:

5.5.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po

spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

5.5.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy;

5.5.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana

według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych

potrzeb;

5.5.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca

krótki termin przydatności do użycia;

5.5.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po

dostarczeniu;

5.5.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na

swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5.5.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została

uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić

dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi

przedsiębiorca nie ma kontroli;

5.5.8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu;

5.5.9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o

prenumeratę;

5.5.10. zawartej w drodze aukcji publicznej;

5.5.11. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go Sprzedawcę o utracie prawa

odstąpienia od umowy.

5.6. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio do usług

świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną.

6. Ochrona danych osobowych

6.1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawiera Polityka Prywatności –

link.

7. Dodatkowe zastrzeżenia prawne

7.1. Zawartość i struktura Sklepu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub

informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów (również

Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków, map, planów i filmów, w

przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczonych przez ustawę, jest zabronione.

8. Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez Sprzedającego usług drogą

elektroniczną

8.1. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z

dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r.

poz. 123) z zastrzeżeniem pkt. 8.15. poniżej.

8.2. Wymagania techniczne niezbędne do przeglądania Sklepu i współpracy z systemem

teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, wymagane są:

8.2.1. urządzenie pozwalające na przeglądanie witryn internetowych z dostępem do Internetu,

minimalna rozdzielczość ekranu w jakiej dostęp do strony internetowej Sklepu jest

responsywny to: 1024x768;

8.2.2. zaktualizowana przeglądarka internetowa w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej

przez producenta typu: Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox,

Opera, Safari;

8.2.3. włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki

pozwalające na obsługę Java, Javascript, Adobe Flash;

8.2.4. wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie powyższych skryptów;

8.2.5. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

8.2.6. informacje przekazywane przez Sprzedającego, w tym Regulamin, mogą być

udostępniane w formacie *.pdf. Do ich przeglądania niezbędne jest zainstalowanie

programu pozwalającego na otwarcie tych plików np. Adobe Acrobat Reader.

8.3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą zarejestrowania

Konta przez osobę korzystającą ze Sklepu lub równocześnie ze złożeniem Zamówienia bez

konieczności rejestracji bądź poprzez podanie adresu e-mail w celu otrzymywania Newslettera.

8.4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieoznaczony i może

zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również

– w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez przesłanie

oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na dane

Sprzedającego wskazane w pkt. 1.4. Regulaminu. Rozwiązanie umowy, innej niż o Newsletter,

tożsame jest z usunięciem Konta Użytkownika.

8.5. Zakazane jest, w ramach korzystania ze Sklepu i innych usług świadczonych przez

Sprzedającego drogą elektroniczną, dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze

bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub majątkowe prawa autorskie osób trzecich, lub

naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady

współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:

8.5.1. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do

nienawiści lub popełnienia przestępstwa;

8.5.2. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści

powszechnie uznanych za obraźliwe;

8.5.3. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami

bez stosownego upoważnienia;

8.5.4. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;

8.5.5. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub substancji

psychoaktywnych, lub propagujących nadużywanie alkoholu;

8.5.6. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej

konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej.

8.5.7. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Sprzedającego bądź osób

trzecich;

8.5.8. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających ww. treści.

8.6. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Sklepu jakichkolwiek testów

penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o

charakterze hakerskim.

8.7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Sklepie. W

przypadku umieszczania przez Użytkownika w Sklepie treści zabronionych prawem lub

Regulaminem, Sprzedający upoważniony jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na

tej podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

8.8. Tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną jest

następujący:

8.8.1. osoby będące usługobiorcami danej usługi mogą składać reklamacje w sprawach usług

świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego; reklamacje składa się w formie

pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adresy wskazane w pkt. 1.4.

Regulaminu;

8.8.2. reklamacja powinna zawierać:

8.8.2.1. oznaczenie Użytkownika oraz jego dane identyfikujące;

8.8.2.2. oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;

8.8.2.3. uzasadnienie ze wskazaniem na nieprawidłowość.

8.9. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od ich otrzymania.

8.10. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe

wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.

8.11. Po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej

uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia

reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).

8.12. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej uregulowanej w Regulaminie, Użytkownik będący

Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich

ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych

sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego

przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze

strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym

Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów

rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur

pozasądowych mogą być dostępne m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i

powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej)

oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony

Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

8.13. Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online),

funkcjonalnej od 15 lutego 2016 r., pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o

możliwości, począwszy od powyższej daty, wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia

sporów.

8.14. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w pkt. 8.1. powyżej, Sprzedający

niniejszym informuje, iż:

8.14.1. korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet

wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania

systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć

zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające ze Sklepu zainstalowały

na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.

8.14.2. Sprzedający wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba

korzystająca ze Sklepu pliki „cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy

wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych

wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez

wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być

jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można

zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych

informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na

inną.

8.15. Sprzedający zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą

elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego

odrębnego regulaminu, postanowień pkt. 8.1.-8.14. powyżej nie stosuje się w odniesieniu do

usługi, której on dotyczy.

9. Newsletter

9.1. Każdy Użytkownik może, poprzez podanie swojego adresu e-mail i zaakceptowanie

postanowień Regulaminu, oraz złożenie innych wymaganych oświadczeń, wyrazić zgodę na

otrzymywanie Newslettera na podany, własny adres poczty elektronicznej.

9.2. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Sprzedający może okresowo przesyłać Newsletter na

podany przez Użytkownika adres e-mail.

9.3. Z otrzymywania Newslettera można zrezygnować poprzez kliknięcie w link umieszczony w

każdej z wiadomości Newslettera lub poprzez przesłanie wiadomości z żądaniem rezygnacji na

adres e-mail wskazany w pkt. 1.4.3. Regulaminu.

10. Reklamacje

10.1. W stosunku do Konsumenta Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad.

10.2. Sprzedający odpowiada wobec Konsumentów za wady na zasadach dotyczących rękojmi

uregulowanej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr

16, poz. 93 z późn. zm.). W stosunku do Kupujących nie będących Konsumentami przepisów

art. 556.-576. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16,

poz. 93 z późn. zm.) nie stosuje się.

10.3. Reklamacje wynikające z rękojmi mogą być zgłaszane Sprzedającemu pisemnie lub mailowo na

adresy wskazane w pkt. 1.4. Regulaminu.

10.4. W terminie 14 dni od złożenia reklamacji, Sprzedający ustosunkuje się do niej i powiadomi

Konsumenta o sposobie dalszego postępowania.

10.5. Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

10.6. Po wyczerpaniu procedury uregulowanej w niniejszym ustępie, Użytkownik będący

Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich

ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych

sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego

przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze

strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym

Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów

rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur

pozasądowych mogą być dostępne m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i

powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej)

oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony

Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

10.7. Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online),

funkcjonalnej od 15 lutego 2016 r., pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o

możliwości, począwszy od powyższej daty, wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia

sporów.

10.8. Sprzedający nie udziela gwarancji na swoje Produkty.

10.9. Sprzedający nie oferuje żadnych usług posprzedażnych.

10.10. Kupujący niebędący Konsumentem jest zobowiązany do weryfikacji w obecności przewoźnika

(kuriera) czy Produkt nie został dostarczony uszkodzony. Podstawą ewentualnego zwrotu jest

protokół szkody spisany prawidłowo przy kurierze, brak protokołu jest jednoznaczny

z nieprzyjęciem przez Sprzedającego zwrotu.

10.11. Kupujący niebędący Konsumentem jest zobowiązany do skontaktowania się ze Sprzedającym

przed dokonaniem zwrotu w celu ustalenia terminu odbioru zwracanego Produktu przez kuriera

zamówionego na koszt Kupującego przez Sprzedającego. Zwrot dokonany w inny sposób nie

będzie przyjęty przez Sprzedającego.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Sprzedającego nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne

tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących

przepisów prawa Sprzedający zobowiązany jest do nienaruszania zasad uczciwej konkurencji

oraz niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.

11.2. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt) oznaczają

odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.

11.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, który nie

jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres wskazany w pkt.

1.3. Regulaminu.

11.4. Wszystkie osoby korzystające ze Sklepu mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym

czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w witrynie Sklepu, skopiować treść do

pliku lub pobrać w formacie .pdf oraz wydrukować.

11.5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 14 lutego 2019 roku.